ติดตามสถานะ

การจ่ายสินไหมกรมธรรม์ประกันภัย โควิด-19

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะเคลมหลังจากส่งเอกสาร 5 วันทำการ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง
/POL/ -
เลขบัตรประชาชน
ชื่อผู้เอาประกัน
นามสกุลผู้เอาประกันพิมพ์ตัวอักษรตามภาพกรณีมีข้อสงสัย/สอบถามเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อศูนย์/สาขาที่ท่านได้ยื่นเอกสารเคลม หรือติดต่อแผนกบริการลูกค้ากรณีที่ท่านยื่นช่องทางอื่นๆ
โทร 02-422-8888 / E-mail: ah_cs@viriyah.co.th